Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2014 của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

1. Biên bản kiểm phiếu:

Link tải file

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Link tải file

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *