Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

Link tải file