Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Sáng ngày 26/12/2020, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài chính 2021 tại Khách sạn New World Sài Gòn. Tại đại hội, HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch hành động năm 2021 cùng nhiều điểm mới đáng chú ý.

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch Đoàn (giữa); ông Từ Thanh Phụng – Thành viên (phải) và ông Tống Văn Tùng – Thành viên.

Đại hội diễn ra dưới sự chủ trì của đoàn Chủ tịch gồm: Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch Đoàn; ông Từ Thanh Phụng – Thành viên; ông Tống Văn Tùng – Thành viên cùng với sự tham gia của 138 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 21.546.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,25% tổng số phần có quyền biểu quyết của công ty.

Các cổ đông biểu quyết tại đại hội
Sau khi làm việc nghiêm túc Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua 9 nội dung quan trọng:
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 • Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
 • Tờ trình Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 • Tờ trình Mức thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021.
 • Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Tờ trình Phương án bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 • Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Trong đó một số nội dung trọng tâm được cổ đông chú trọng như sau:

Hoạt động kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020)

Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại, dịch vụ, đặc biệt là việc tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài gặp nhiều trở ngại. Song với sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cùng sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, công ty đã đạt được kết quả kinh doanh ổn định với tổng doanh thu 1.071.125 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế đạt 23.714 tỷ đồng.

Ông Tống Văn Tùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021):

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2021
1 Tổng doanh thu Triệu đồng 1.200.000
2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 33.000

Nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã có những giải pháp cụ thể như sau:

 • Đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa và nguyên liệu nông sản nhằm sản xuất thức ăn thủy sản.
 • Xây dựng nhà máy H.H.C ba tầng tại khu đất kế nhà máy số 3 có ít nhất một dây chuyền sản xuất bán tự động.
 • Xây dựng nhà xưởng mở rộng sản xuất tại khu đất C2-1.
 • Hoàn thành xây dựng dự án 624 Âu Cơ.
 • Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa máy móc thiết bị tại các nhà máy để nâng cao năng suất sản xuất và hạn chế phụ thuộc lao động.
 • Ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào thông qua việc tiếp tục tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài; đồng thời xây dựng chuỗi liên kết từ Nhà cung cấp – Nhà sản xuất – Khách hàng để kiểm soát chất lượng nguồn gốc sản phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm đầu ra.
 • Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống ERP để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh
 • Tiếp tục triển khai chiến lược tăng năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược về tài chính để hỗ trợ, bổ sung cho nguồn vốn lưu động và phục vụ công tác đầu tư – xây dựng cơ bản.
 • Xây dựng và áp dụng các chương trình tiết giảm chi phí sản xuất, bán hàng và quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Điều chỉnh đơn giá lương theo sản phẩm và tăng mức thu nhập theo hiệu quả cho toàn bộ CBNV, dựa trên cơ sở đánh giá hiệu suất làm việc khoa học và định lượng.
 • Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động để người lao động an tâm cống hiến, gắn bó.

Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

STT   Chỉ tiêu Đơn vị Số tiền
A   Nguồn Đồng 18.940.303.428
1 Lợi nhuận sau thuế năm 2020 Đồng 18.694.823.882
2 Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2020 Đồng 245.479.546
B   Phân phối Đồng 13.761.006.597
3 Thù lao HĐQT, BKS (2,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020) Đồng 467.370.597
4 Cổ tức năm 2020 chi bằng tiền mặt 6% / giá định mệnh Đồng 13.293.636.000
C   Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 Đồng 5.179.296.831

 

Bà Huỳnh Thanh – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; trình Đại hội thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
Ông Trần Thanh Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trình Đại hội thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021 và Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Ông Từ Thanh Phụng – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trình Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

Với 19,277,247 phiếu biểu quyết (tương đương 89,47%), ông Tống Văn Tùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Tống Văn Tùng – tân thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng từ bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT Họ và tên ứng viên Chức vụ
1 Phạm Thị Minh Nguyệt Chủ tịch HĐQT
2 Từ Thanh Phụng Phó Chủ tịch HĐQT
3 Trần Thanh Hương Thành viên
4 Tôn Thất Diên Khoa Thành viên
5 Huỳnh Thanh Thành viên
6 Tống Văn Tùng Thành viên
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020-2025 (Từ trái sang phải: Ông Trần Thanh Hương – Phó Chủ tịch HĐQT; Ông Từ Thanh Phụng – Thành viên; Ông Tống Văn Tùng – Thành viên; Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT; Bà Huỳnh Thanh – Thành viên và Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên)
Trong đại hội, cổ đông đã đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch về phương hướng, kế hoạch của công ty trước tác động của đại dịch COVID-19. Đại diện Đoàn Chủ tịch, ông Tống Văn Tùng – Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới: “Đối với khách hàng cũ, công ty đã đưa ra những dòng sản phẩm phù hợp với tình hình dịch bệnh; phát triển những khách hàng mới qua kênh kinh doanh online; điều chỉnh chính sách giá bán hợp lý. Về thị trường nội địa, công ty sẽ thay đổi cơ cấu sản phẩm, mở rộng phân phối nhằm đẩy mạnh sản lượng bán ra”.
Kết thúc đại hội, bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu phát biểu và gửi lời cảm ơn đến Quý Cổ đông, Quý Đại biểu, Quý Anh Chị Em cộng sự tham dự đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2021.

 

“Tôi mong muốn nhận được sự tin tưởng, đồng hành cùng Quý cổ đông dựa trên những giải pháp thực tế, tạo ra những giá trị và chia sẻ những giá trị đạt được. Xin chúc Quý Cổ đông năm mới An khang – Thịnh vượng” – Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu chia sẻ tại Đại hội.