Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 04.2022/NQ-HĐQT

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 04.2022/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung, cụ thể: Thông qua việc góp vốn thêm: 44.550.000.000 đ (Bốn mươi bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng) vào Công ty TNHH Happyfood Vietnam.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-04-HDQT-18012023