Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu sửa đổi ngày 04/01/2023

Công bố thông tin về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

SJ1-Dieu-le-04012023