Điều lệ Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 16/04/2013

Ngày 16/04/2013 ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 diễn ra tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1 đã thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *