Điều lệ sửa đổi ngày 01/08/2019

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 tổ chức chính thức vào ngày 19 tháng 01 năm 2019 về việc bổ sung ngành nghề, sửa đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

SJ1-Dieu-le-08.08.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *