Điều lệ sửa đổi ngày 06/01/2022

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 12 năm 2022.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

SJ1-Dieu-le-06.01.2022