Điều lệ sửa đổi ngày 07/08/2020

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 tổ chức chính thức vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 về việc thay đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

SJ1-Dieu le-07.08.2020