Điều lệ sửa đổi ngày 10/03/2021

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 12 năm 2020.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

SJ1-Dieu le-10.03.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *