Điều lệ sửa đổi ngày 17/03/2020

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 tổ chức chính thức vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 về việc thay đổi cơ cấu quản trị Công ty và thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT; thay đổi số lượng thành viên HĐQT.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

SJ1-Dieu le-18.03.2020