Điều lệ sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Điều lệ sửa đổi theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *