Nghị quyết HĐQT ngày 07/7/2015

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 05/NQ-HHA-HĐQT ngày 07/7/2015 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *