Nghị quyết HĐQT ngày 08/08/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu công bố thông tin:

Nghị quyết số 11.2023/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Nghị quyết số 12.2023/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ HDQT 2023