Nghị quyết số 01.2020/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 01.2020/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua đơn xin từ nhiệm của P. Tổng Giám đốc công ty bà Nguyễn Minh Hiếu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-01-HDQT-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *