Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT ngày 16/11/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021: ngày 08/12/2020.
  • Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021: từ ngày 24/12/2020 đến ngày 16/01/2021.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-01-HDQT-2021