Nghị quyết số 01.2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 01.2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022: ngày 22/11/2021.
  • Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022: từ ngày 24/12/2021 đến ngày 03/01/2022.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-01-HDQT-2022