Nghị quyết số 01.2023/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 01.2023/NQ-HĐQT ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc:

  • Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023: ngày 18/11/2022.
  • Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023: từ ngày 24/12/2022 đến ngày 31/12/2022.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ01-Chot DSCD tham du DH