Nghị quyết số 02.2022/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 02.2022/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế Bà Phạm Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-02-HDQT-2022