Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/11/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: ngày 10/12/2019.
  • Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: từ ngày 26/12/2020 đến ngày 19/01/2019.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-02-HDQT-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *