Nghị quyết số 03.2019/NQ-HĐQT ngày 14/01/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 01.2019/NQ-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (CCCD số: 074180000130) thay thế ông Từ Thanh Phụng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-03-HDQT-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *