Nghị quyết số 03.2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 03.2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2021.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-03-HDQT-2021