Nghị quyết số 03.2023/NQ-HĐQT ngày 30/11/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 03.2023/NQ-HĐQT ngày 30/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2023.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:
SJ1 KH to chuc DHDCD 2023