Nghị quyết số 03.2024/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 03.2024/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ03 HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *