Nghị quyết số 04.2022/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 04.2021/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2022.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-04-HDQT-2022