Nghị quyết số 04.2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 04.2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-04-HDQT-2021