Nghị quyết số 05.2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 05.2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ nhiệm/thông qua đơn xin từ nhiệm của Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người quản trị Công ty – Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ05 HĐQT 2023