Nghị quyết số 06.2023/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 06.2023/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua danh sách thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ06-HĐQT-2023