Nghị quyết số 07.2019/NQ-HĐQT ngày 16/07/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 07.2019/NQ-HĐQT ngày 16/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2019.
  • Thời gian: 20/08/2019 – 27/08/2019
  • Địa điểm: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM
  • Nội dung lấy ý kiến: Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Phát Triển Hùng Hậu mua thêm/ nhận chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu đạt trên mức 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện Chào mua công khai.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-07-HDQT-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *