Nghị quyết số 07.2021/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 07.2021/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại H.H.C.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-07-HDQT-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *