Nghị quyết số 07.2022/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 07.2022/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ nhiệm/thông qua đơn xin từ nhiệm của Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-07-HDQT-2022