Nghị quyết số 07.2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 07.2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu vay vốn.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ07-HDQT-2023