Nghị quyết số 07.2024/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 07.2024/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *