Nghị quyết số 08.2021/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 08.2021/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua chuyển đổi tên gọi Tiểu ban Kiểm toán (“ Ban Kiểm toán nội bộ”) thành Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 và danh sách thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-08-HDQT-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *