Nghị quyết số 08.2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết sô 09.2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu công bố thông tin:

Nghị quyết số 08.2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Nghị quyết số 09.2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *