Nghị quyết số 09.2020/NQ-HĐQT ngày 17/06/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 09.2020/NQ-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-09-HDQT-2020