Nghị quyết số 09.2021/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 09.2021/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ nhiệm/thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-09-HDQT-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *