Nghị quyết số 09.2022/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 09.2022/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm tài chính 01/10/2020 đến 30/09/2021.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-09-HĐQT-2022