Nghị quyết số 09.2023/NQ-HĐQT ngày 23/05/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 09.2023/NQ-HĐQT ngày 23/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc:

  • Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm tài chính 2023.
  • Thông qua phương hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm tài chính 2023.
  • Thông qua báo cáo của các tiểu ban về đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của Tiểu ban trực thuộc HĐQT.
  • Thông qua thời gian chi trả cổ tức theo NQĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022, thực hiện chậm nhất ngày 20/06/2023.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ09-HDQT-2023