Nghị quyết số 10.2020/NQ-HĐQT ngày 07/08/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 10.2020/NQ-HĐQT ngày 07/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HNX.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-10-HDQT-2020