Nghị quyết số 10.2021/NQ-HĐQT ngày 03/08/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu với người có liên quan theo quy định tại khoản 1.j Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 03/08/2021, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng tài sản của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-10-HDQT-2021