Nghị quyết số 10.2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 10.2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung về việc góp vốn thêm vào Công ty TNHH Happyfood VietNam.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *