Nghị quyết số 11.2019/NQ-HĐQT ngày 29/09/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 11.2019/NQ-HĐQT ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-11-HDQT-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *