Nghị quyết số 11.2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 12.2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu công bố thông tin:

Nghị quyết số 11.2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Nghị quyết số 12.2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *