Nghị quyết số 12.2022/NQ-HĐQT ngày 25/06/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 12.2022/NQ-HĐQT ngày 25/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu từ 221.560.600.000 đồng lên thành 234.851.540.000 đồng
  • Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.329.094 cổ phiếu trả cổ tức
  • Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-NQ12-Thay doi VDL va Dieu le Cong ty