Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu công bố thông tin Nghị quyết số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu theo link bên dưới:

SJ1 CBTT Bien ban NQ DHDCD 2023