Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán 2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quy chế hoạt động ỦY ban kiểm toán được thông qua theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08.2022/NQ-HĐQT ngày 12/05/2022.

Download bản Quy chế đầy đủ theo đường link sau:

SJ1-Quy-che-hoat-dong-Uy-ban-Kiem-toan-2022