Quy chế quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1

Ngày 24/07/2013, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 ban hành Quyết Định số 04/QĐ-HĐQT về Quy chế quản trị Công ty.

Download toàn văn Quy chế theo link bên dưới:

 

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *