Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SJ1 tại HNX đợt tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 15/04/2015, SJ1 nhận được Quyết định số 201/QĐ-SGDHN ngày 13/04/2015 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *