SJ1 công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức .

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2020.
  • Mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
  • Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu lưu hành): 5%

Download toàn văn Công văn theo đường link sau:

SJ1-CBTT-phat-hanh-co-phieu-chi-tra-co-tuc-2019